Strona główna

2019-07-14 13:47

W zabytkowym kościele


Obok realizacji rozpoczętego w marcu b.r. zadania konserwatorskiego

obejmującego naprawę organów i renowację prospektu organowego,

kontynuowane jest odsłanianie polichromii w nawie i prezbiterium.
..

Odsłonięte fragmenty polichromii ściany i stropu prezbiterium:

.
..........................................................foto Adrian Poloczek

Wykonawcą prac jest firma:

RECO Konserwacja Zabytków spółka z o.o. w Katowicach.

Pracami kieruje konserwator dzieł sztuki mgr Adrian Poloczek.
.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje:

Gminy Bobrowniki (50 000 zł) i Powiatu Będzińskiego (10 000 zł).

Będzie je można wykorzystać w całości, jeśli zapewnimy wkład własny (10 %).
.

Mamy nadzieję, że społeczność Bobrownik w tej sytuacji okaże zrozumienie

i tak jak w latach poprzednich udzieli wsparcia dokonując wpłat na konto

zabytkowego kościoła lub Stowarzyszenia, albo za pokwitowaniem

u opiekunki kościoła Haliny Gajdzik i skarnika Stowarzyszenia Kazimiery Wymysło. .Poza

.
Poza ś
rodkami potrzebnymi na realizację wymienionych zadań

trzeba będzie pozyskać środki na spełnienie wymogów postawionych

przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Koniecznym jest zlecenie:

1. Opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

2. Przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych

3. Sprawdzenie i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru

4. Wyposażenie kościoła w hydranty wewnętrzne ( jeżeli Wojewódzki Konserwator

....Zabytków wyrazi zgodę).
..
A może w regionie są uprawniona do tego osoby lub instytucje,

które zechcą wykonać te zadania nieodpłatnie? Za Bóg Zapłać !?

...............Wierzymy, że rozum i serce niejednego z nas podpowiadają,

...............iż naszym obowiazkiem jest zachować tę wiekową świątynię

..............* ku pamięci wielu pokoleń mieszkańców Bobrownik,

..............* św. Wawrzyńcowi w podzięce za opiekę nad nimi i nami,

..............* Bogu na chwałę.
..
.....................................................................
Konto zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach

PKO BP SA. Oddział I w Sosnowcu:
NR 53 1020 2498 0000 8202 0470 3387

..................................................................................
Konto Stowarzyszenia na rzecz ochrony zabytkowego kościoła w Bobrownikach

Raiffeisen Bank Polska S.A.
96 1750 0012 0000 0000 3987 4881

........................................................................................

Nazwiska wszystkich udzielających wsparcia są wpisywane

w Księdze Darczyńców i Dobroczyńców zabytkowego kościoła.

Po zakończeniu wszystkich prac konserwatorskich

ich nazwiska znajdą się na tablicy pamiątkowej.