Sakramenty święte

Sakramenty (w łacinie kościelnej sacramentum — „tajemnica religii”),
to obrzędy religijne rozumiane jako znak lub sposób przekazania łaski Bożej,
ustanowione, zgodnie z wiarą, przez Chrystusa.

W teologii katolickiej skuteczność sakramentów należy do dziedziny misterium. Jeżeli
zostały udzielone zgodnie z rytuałem przez upoważnioną osobę, sakramenty są ważne
"ex opere operato" (same w sobie, same przez się), czyli niezależnie od sprawiedliwości
udzielającego (szafarza) i przyjmującego sakrament. Chrzest i bierzmowanie należą
do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Są przyjmowane tylko raz i wiążą się na ogół
z narodzinamii wejściem w okres dojrzałości. Eucharystia, najważniejszy sakrament,
jest znakiem pożywienia i wspólnoty; pokuta – misterium przebaczania grzechów,
a namaszczenie chorych – misterium pomocy w chorobie. Kapłaństwo upoważnia
chrześcijanina do wypełniania urzędu kapłańskiego, a małżeństwo upoważnia dwoje   
ludzi do założenia chrześcijańskiego związku małżeńskiego.

Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje
(ex opere operantis - na podstawie tego, czego dokonał działający).

Według Katechizmu Kościoła katolickiego:

"Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa
i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże.
Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają
łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych,
którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją". (KKK 1131)

Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących.

========================================================

Obok podstawowej wiedzy o sakramentach i obrzędach w zakładkach: Chrzest, 
Eucharystia, Bierzmowanie i Małżenstwo sakramentalne podane są komunikaty  
i informacje dotyczące ich udzielania oraz listy osób, które je przyjęły 
od poczatku 2011 roku.